Huize Levenslust VZW

Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg


Adres:

Sint-Truidensesteenweg 190

3350 Linter

Telefoon

011/78.01.58

Fax

011/78.01.68

Email


2 Visie

 • Bestrijden van de negatieve effecten van verwaarlozing
 • Levenslust wil haar missie waarmaken door haar jonge bewoners een duidelijke structuur en regelmaat aan te bieden, en door het creëren van een positief affectief klimaat. Levenslust werkt vooral met ernstig, affectief verwaarloosde kinderen. Het bestrijden en verminderen, van de effecten van deze verwaarlozing, maakt de kern uit van onze hulpverlening.

 • Individuele affectieve aandacht
 • We zijn ons ervan bewust dat een (ongewenste) vergroting van de bestaande affectieve verwaarlozing, door een verblijf in een instelling, een risico is. Daarom hechten wij in Levenslust een bijzonder belang aan de tussenmenselijke relatie opvoeder/kind. Binnen onze voorziening, streven we naar een gezondmakend affectieve relatie tussen kind en begeleiding. Elk kind krijgt een vaste aandachtsbegeleider toegewezen, waarmee het kind een veilige, stabiele relatie kan opbouwen. Deze begeleider volgt het traject van de jongere van kortbij op, en besteedt bijzondere aandacht aan hem of haar.

 • Adequate professionele competenties en persoonskenmerken: de ideale mix voor een degelijk team
 • We trachten, vanuit bovenvermeld oogpunt, de samenstelling van ons team stabiel te houden. We proberen competente medewerkers aan te trekken, die zich willen engageren, vanuit een houding van authentieke betrokkenheid met onze bewoners.

 • Vraaggerichtheid en participatie, zorg op maat
 • Onze hulpverlening vertrekt en sluit maximaal aan bij de vraag en/of de behoefte van de personen tot wie zij zich richt, en ze voltrekt zich in dialoog en partnerschap, met de jongere en andere betrokkenen. Levenslust houdt steeds rekening met de specifieke eigenheid van de aangediende problematische opvoedingssituatie. In de eerste plaats luisteren we naar de vragen en kijken naar de behoeften van het kind. We spannen ons in, om de bestaande contextuele relaties tussen het kind, zijn ouders, familie en andere relevante personen, te bestendigen, te verbeteren, te herstellen. We vinden het van essentieel belang jongeren te helpen in hun weg naar zelfstandigheid, met erkenning voor hun ouders en hun ruimere context. Levenslust vertrekt bij haar hulpverlening vanuit de verwachtingen, noden en perspectieven van alle betrokkenen. Dit alles vindt zijn vertaling in een individueel handelingsplan.

 • Contextbegeleiding
 • Levenslust wil een veilige plek zijn voor die kinderen die omwille van een problematische opvoedingssituatie -al dan niet tijdelijk- niet meer thuis kunnen verblijven. Aan hun plaatsing gaat meestal een moeilijke periode vooraf. Vele kinderen die in Levenslust verblijven hebben al een hele weg afgelegd. Ze hebben al in meerdere contexten verbleven, bij ouders, andere familieleden, in andere voorzieningen, in een pleeggezin… Soms verbleven zij samen met broers en zussen, dan weer alleen… De meervoudige kwetsuren van deze kinderen situeren zich meestal op het vlak van hechting en het beperkte vermogen een basisvertrouwen op te bouwen.

  In de meeste situaties gaan we ervan uit dat kinderen en jongeren recht hebben op een band met hun ouders. We zullen dan ook alles in het werk stellen om dit mogelijk te maken. We onderhouden regelmatige contacten met de ouders en het familiale netwerk. We stellen alles in het werk om bezoeken mogelijk te maken, ook als dat betekent dat we vanuit de voorziening de inspanning moeten leveren om kinderen weg te brengen en te halen. De finaliteit van onze hulp is er in principe op gericht om een terugkeer naar huis mogelijk te maken. Ondersteuning en begeleiding in en van de context moet de voorwaarden scheppen om dit mogelijk te maken.

  De uitbreiding zal ons de mogelijkheden geven hier intensiever aan te werken. We kunnen onze visie rond contextbegeleiding verder uitwerken en er een ruimere invulling aan geven. We zullen in staat zijn de context verder te verkennen en de mogelijkheden ervan af te toetsen. Daarnaast zullen we ook meer ruimte hebben om samen te werken in de context en de ouders te ondersteunen in de omgang met de kinderen, onder andere door samen met hen een aantal activiteiten op te nemen. Op deze manier kunnen ouders zich trainen in hun pedagogische vaardigheden en kunnen begeleiders observeren en bijsturen ( modeling en moving ).

  Vanuit de geschiedenis als Gezinstehuis heeft Levenslust een lange traditie van opnames van kinderen met geen of een zeer beperkt netwerk. Vaak zijn het broers en/of zussen uit eenzelfde gezin. Als dusdanig is Levenslust ook bekend bij zijn verwijzers. De redenen hiervoor zijn divers : ontzetting uit de ouderlijke macht, contactverbod, langdurige gevangenisstraffen,.. Voor deze kinderen gaan we in eerste instantie op zoek naar mogelijkheden binnen het familiale netwerk : grootouders, tantes, ooms… Soms stellen we echter vast dat ook dit familiale netwerk geen aanbod kan doen naar de geplaatste kinderen. Soms is het ook niet meer aangewezen gezien de voorgeschiedenis… Het minimale dat we proberen te bieden zijn bezoeken binnen de voorziening. Maar ook daar moeten we vaststellen dat, ondanks soms vele inspanningen, er nauwelijks iemand is. Voor deze kinderen gaan we op zoek naar een alternatief netwerk.

  We proberen actief op zoek te gaan naar steungezinnen waar de kinderen op regelmatige basis welkom zijn. We werken hiervoor samen met de school en met de lokale verenigingen waarbij ook de jongeren aangesloten zijn ( scouts, voetbal…). Uitbreiding zal ons ook toelaten om een project rond steungezinnen uit te werken. We willen de mogelijkheid op zich ruimer bekend maken in de regio, en streven naar een verdere optimalisering. Dit betekent meer tijd en zorg voor het recruteren en screenen van steungezinnen, aandacht voor matching, informatiebrochure en afsprakennota, ondersteuning en regelmatige evaluaties. We willen tevens de mogelijkheden verkennen om in dit verband samen te werken met Pleegzorg.

  We zien contextbegeleiding dan ook als een ruim spectrum, met vele mogelijkheden. Deze mogelijkheden moeten afgetoetst worden aan elk kind in zijn of haar specifieke situatie. Het spreekt voor zich dat we voor deze aftoetsing nauw zullen samenwerken met de verwijzers en waar nodig met andere hulpverlenende instanties rond het kind en/of het gezin. In dat kader waren we in het verleden reeds meerdere keren vragende partij voor een Cliëntoverleg in het kader van Integrale Jeugdhulp. We zijn overtuigd van de kracht van rechtstreeks overleg met de hulpvrager en alle betrokkenen. Waar aangewezen zullen we dit ook in de toekomst blijven doen.

 • Acceptatie
 • Bij dit alles respecteert Levenslust, de eigenheid van het individu en van ieder betrokken persoon of gezin en waarborgt zij, hun grond- en gebruikersrechten.

 • Emancipatie
 • Onze hulpverlening is er tevens op gericht de kennis en vaardigheden bij de personen tot wie onze hulp zich richt, te verhogen, zodat het zelfstandig handelen van deze personen gestimuleerd wordt. Hierbij houden we rekening met hun individuele mogelijkheden en beperkingen. Zo trachten wij een geslaagde maatschappelijke participatie en integratie bij hen te bewerkstelligen.

  Levenslust gelooft dat ze, via het kader van begeleid zelfstandig wonen, het bereiken van dit streefdoel effectiever kan ondersteunen. Daarom willen we in de toekomst de mogelijkheid tot contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (met middenintensiteit) blijven behouden. Zeker voor jongeren met een beperkt netwerk, die geen familiaal vangnet hebben dat mee kan voorbereid worden op hun vertrek uit de voorziening, is dit een belangrijke optie. Het laat hen toe om de eerste stappen in zelfstandigheid te zetten met de hulp en ondersteuning van de begeleiding die ze kennen vanuit hun verblijf.

 • Toegankelijkheid
 • Levenslust hecht groot belang aan haar bereikbaarheid. Wij verlangen van onze medewerkers een authentieke betrokkenheid die zichtbaar wordt in aanspreekbaarheid en beschikbaarheid. Tevens is het ons streven steeds begrijpbaar en transparant te communiceren met alle betrokkenen, op een zorgzame en sensibele wijze.

 • Gezond bewustzijn van eigen competenties en beperkingen
 • De doelstelling van Levenslust is in de eerste plaats het bieden van opvang aan die jongeren die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen verblijven, en het begeleiden van hen en hun gezin. Bijna altijd ligt een problematische opvoedingssituatie aan de grondslag van de plaatsing.

Lees verder...Missie  |  Doelstellingen
↑   Naar boven